فرم های دکتری - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


فرم های دکتری

فرم های دکتری


فرمهای اخذ مجوز دفاع
اعلام کفایت

اعلام وصول

آگهی جلسه دفاع

نامه تاییدیه مقاله

فرمهای ارائه و تصویب پروپوزال
کاربرگ شماره 5

کاربرگ شماره 5-1

 

فرمهای دفاع  از پروپوزال
ارزیابی پروپوزال

حق الزحمه داور خارجی

صورتجلسه آزمون جامع

کاربرگ 6-1- اعلام اصلاحات

کاربرگ 6-صورتجلسه دفاع از پروپوزال

       

فرمهای دفاع نهایی
ارزیابی رساله

حق الزحمه داور خارجی

صورتجلسه دفاع

گواهی دفاع

 

فرم های عمومی دکتری
فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکتری
فرم تمدید سنوات دکتری

فرم تسویه حساب با استاد راهنما

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

فرم انصراف از تحصیل

راهنمای ثبت درخواست فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری در سامانه گلستان

راهنمای فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری
 

فرم های جلسه دفاع نهایی
ارزیابی رساله

حق الزحمه داور خارجی
صورتجلسه دفاع
گواهی دفاع
 

 

 

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید