نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های پایان نامه تحصیلات تکمیلی

فرم های پایان نامه تحصیلات تکمیلی


تعیین استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد

پرپوزال

ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط داور

تسویه حساب با استاد راهنما کارشناسی ارشد

تسویه حساب با استاد راهنما دکتری

تسویه حساب مالی پایان نامه

تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکتری

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه

تمپلیت نگارش و تدوین پایان نامه

تعیین داوران پرووزال دکتری

پیشنهاد طرح پایان نامه

مدارک لازم و اختتام پایان نامه

اختتام پایان نامه کارشناسی ارشد

اختتام رساله دکتری تخصصی

پیشنهاد طرح پایان نامه کارشناسی ارشد

پیشنهاد طرح رساله دکتری

اعلام کفایت دکتری

اعلام کفایت ارشد

پیشنهاد طرح پایان نامه کارشناسی ارشد

پیشنهاد طرح رساله دکتری

تحویل پایان نامه ارشد

تحویل رساله دکتری

دعوت نامه داوران ارشد

دعوت نامه داوران دکتری

حق الزحمه داوری پایان نامه ارشد

حق الزحمه داوری رساله دکتری

صورتجلسه دفاعیه پایان نامه ارشد

صورتجلسه دفاعیه رساله دکتری

گواهی دفاعیه پایان نامه ارشد

گواهی دفاعیه رساله دکتری

 نامه تأییدیه مقاله دانشجویان دکتری