نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست اسامی دانشجویان دکتری بیوتکتولوژی

لیست اسامی دانشجویان دکتری بیوتکتولوژی


متقاضیان دکتری بیوتکنولوژی 99 یکشنبه 99/7/6
زمان مصاحبه نام خانوادگی نام
یکشنبه 99/7/6   8/20  صبح  شمس الهی زهرا
یکشنبه 99/7/6   8/40   صبح  حسینی سیده پروین
یکشنبه 99/7/6         9   صبح  حسینی سیدارمان
 
یکشنبه 99/7/6    9/20 صبح  مشهدی فاطمه
یکشنبه 99/7/6   9/40  صبح  میرشفیعی مژده سادات
یکشنبه 99/7/6      10   صبح  زنگنه معصومه
یکشنبه 99/7/6   10/20  صبح  هاشمی افضل فریبا
یکشنبه 99/7/6   10/40   صبح  جعفری فرجام سیده نازیلا
یکشنبه 99/7/6       11 صبح  پاشایی مرنی الناز
یکشنبه 99/7/6   11/20   صبح  والی نسیم
 
یکشنبه 99/7/6   11/40 صبح  گوران اوریمی حمید
 
یکشنبه 99/7/6      12 ظهر  گل نراقی قمی احمدرضا