نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست اسامی مصاحبه دکتری مهندسی شیمی

لیست اسامی مصاحبه دکتری مهندسی شیمی


متقاضیان دکتری مهندسی شیمی  99 مورخ شنبه، یکشنه و دوشنبه 5، 6 و 7 مهرماه

زمان مصاحبه نام خانوادگی نام
شنبه 99/7/5    8:20 صبح  دیدنده محسن
شنبه 99/7/5    8:40 صبح  باقری کبری
شنبه 99/7/5    9صبح  هاشمی محمدمهدی
شنبه 99/7/5    9:20 صبح  شاکرمی رضا
شنبه 99/7/5    9:40صبح  بنادری احمد
شنبه 99/7/5    10 صبح  فاضل نسب مهدیه
شنبه 99/7/5    10:20صبح  شاهمنصوری مریم
شنبه 99/7/5    10:40 صبح  محمدی الهام
شنبه 99/7/5    11 صبح  باقری خشایار
شنبه 99/7/5    11:20صبح  محرابی خیام
شنبه 99/7/5    11:40 صبح  ثامری پور عماد
شنبه 99/7/5    12 ظهر   مصطفوی امیرحسین
شنبه 99/7/5    13 بعدظهر داوری امین
 
شنبه 99/7/5   13:20 بعدازظهر خامدا مرضیه
شنبه 99/7/5   13:40 بعدازظهر  بنی هاشمیان سیدمسعود
شنبه 99/7/5    14 بعدازظهر   خدابخشی تباراهنگر زهرا
شنبه 99/7/5   14:20 بعدازظهر   احمدی کاسانی علی
شنبه 99/7/5   14:40 بعدازظهر  صابری فرزانه
شنبه 99/7/5    15 بعدازظهر   گودرزی محمدرضا
شنبه 99/7/5   15:20 بعدازظهر   صیامیان گرجی علی
شنبه 99/7/5   15:40 بعدازظهر  دیناری سجاد
 
شنبه 99/7/5    16 بعدازظهر   جعفری محمدامین
شنبه 99/7/5   16:20 بعدازظهر   تیموری سیده مریم
شنبه 99/7/5   16:40 بعدازظهر  شهوردی نگین
یکشنبه 99/7/6    8:20 صبح  شاه حسینی شبنم
یکشنبه 99/7/6    8:40 صبح  مهدی زاده قوهه فرنگیس
یکشنبه 99/7/6      9  صبح  حمزه زاده نخجوانی سحر
یکشنبه 99/7/6    9:20 صبح  نظامی شانلی
یکشنبه 99/7/6    9:40 صبح  فتحی دارانی سمانه
یکشنبه 99/7/6    10 صبح  منتظری مهناز
 
یکشنبه 99/7/6    10:20 صبح  پورزاده فلاح شیما
یکشنبه 99/7/6    10:40 صبح  زرگر سیدعبدالرضا
 
یکشنبه 99/7/6    11 صبح  رضایی حیدر
یکشنبه 99/7/6   11:20 صبح  هوشیاری مهدی
یکشنبه 99/7/6    11:40 صبح  نظری حسن ابادی کامران
یکشنبه 99/7/6    12 ظهر   رحمانی کره گه صمد
دوشنبه 99/7/7    8:20 صبح  حریری ارمین
 
دوشنبه 99/7/7    8:40 صبح  مقصودی سینا
دوشنبه  99/7/7      9صبح  علیون احمد
دوشنبه 99/7/7    9:20 صبح  صفری یزد مسعود
دوشنبه 99/7/7    9:40صبح  سرورامینی حسین
دوشنبه 99/7/7    10صبح  مهدی پوردلی هادی
دوشنبه 99/7/7    10:20صبح  ترکیان محمد
دوشنبه 99/7/7    10:40صبح  عسکری سجاد
 
دوشنبه 99/7/7    11صبح  بهروز مسعود
 
دوشنبه 99/7/7    11:20 صبح  حیدری پبدنی حمید
دوشنبه 99/7/7    11:40 صبح  مقدم صابر
دوشنبه 99/7/5    12 ظهر  مقصودی متین