نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست اعضای هیات علمی

لیست اعضای هیات علمی


 

ردیف نام خانوادگی نام مرتبه پست الکترونیک عکس
1 ابوالقاسمی حسین استاد hoab@ut.ac.ir
2 اسماعیلی محمد استادیار esmaili@ut.ac.ir
3  امامی نیری محمد استادیار emami.m@ut.ac.ir
4 بهرامیان علیرضا دانشیار abahram@ut.ac.ir
5 بهمنیار حسین استاد hbahmany@ut.ac.ir
6 پنجه شاهی محمدحسن استاد mhpanj@ut.ac.ir
7 ترابی انگجی محمود دانشیار mtorabi@ut.ac.ir
8 توکلی امید استادیار otavakoli@ut.ac.ir
9 جعفری امان آبادی سیدحسن استاد shjafari@ut.ac.ir
10 جلالی فراهانی فرهنگ استاد fjlali@ut.ac.ir
11 حمیدی علی اصغر استاد aahamidi@ut.ac.ir
12 حسین‌پور نگهدار استادیار nhosseinpour@ut.ac.ir
13 خدادادی عباسعلی استاد khodadad@ut.ac.ir
14 خدیو پارسی پریسا استادیار kparsi@ut.ac.ir
15 راشدی حمید دانشیار hrashedi@ut.ac.ir
16 رسایی محمدرضا استادیار mrasaei@ut.ac.ir
17 رستمی بهزاد دانشیار brostami@ut.ac.ir
18 رضاییان باجگیران( بازنشسته) ایرج استاد rezaeian@ut.ac.ir
19 ریاحی سیاوش دانشیار riahi@ut.ac.ir
20 ستوده قره باغ رحمت استاد sotudeh@ut.ac.ir
21 شریعتی نیاسر مجتبی استاد mshariat@ut.ac.ir
22 شکاری فرد علی استادیار ashekary@ut.ac.ir
23 صدر افسانه مربی asadr@ut.ac.ir
24 صراف زاده محمدحسین دانشیار sarrafzdh@ut.ac.ir
25 ضرغامی رضا دانشیار rzarghami@ut.ac.ir
26 صالحی زینب استادیار zsalehy@ut.ac.ir
27 صدایی سولا بهنام استادیار Sedaee@ut.ac.ir
28 طاهونی نسیم استادیار ntahuni@ut.ac.ir
29 عموعابدینی قاسم استاد amoabedini@ut.ac.ir
30 فاطمی شهره استاد shfatemi@ut.ac.ir
31 فتوره چی هومن استادیار hfatoorehchi@ut.ac.ir
32 قربانیان سهرابعلی دانشیار ghorban@ut.ac.ir
33 کفاشی بابک استاد kaffashi@ut.ac.ir
34 زاهدی پیام استادیار phdzahedi@ut.ac.ir
35 مرتضوی یدالله استاد mortazav@ut.ac.ir
36 مستوفی نوید استاد mostoufi@ut.ac.ir
37 مطهری سیامک دانشیار smotahari@ut.ac.ir
38 منتظررحمتی (روحش شاد) محمدمهدی استاد mrahmati@ut.ac.ir
39 منصورپور زهرا استادیار mansourp@ut.ac.ir
40 مهرنیا محمدرضا استاد mmehrnia@ut.ac.ir
41 موسویان سیدمحمدعلی استاد moosavian@ut.ac.ir
42 عباسی مژگان استادیار mojganabbasi@ut.ac.ir
43 نخعی علی استادیار anakhaee@ut.ac.ir
44 نجفی محمد استادیار

 

najafi.m@ut.ac.ir

45 هاشمی آغچه بدی (روحش شاد) سیدجلال الدین استادیار jhashemi@ut.ac.ir
46 هاشمی مطلق قدرت الله استادیار ghmotlagh@ut.ac.ir
47 وطنی علی استاد avatani@ut.ac.ir
48 جوادی علیار استادیار javadi.aliyar@ut.ac.ir