لیست متقاضیان دکتری پلیمر 99 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

لیست متقاضیان دکتری پلیمر 99

لیست متقاضیان دکتری پلیمر 99


 

  متقاضیان دکتری پلیمر 99  
     
زمان مصاحبه نام خانوادگی نام
          شنبه 99/7/5    8:20 صبح فشندی سجاد
          شنبه 99/7/5   8:40 صبح شیران مریم
          شنبه 99/7/5     9 صبح ذاکری ملیکا
           شنبه 99/7/5     9/20 صبح                     کریمی سارا
 
          شنبه 99/7/5     9/40 صبح                     سمائی صدیقه
 
           شنبه 99/7/5  10صبح ایزدی کاهکشی زهرا
          شنبه 99/7/5   10:20 صبح کدخدازاده موخر مهدخت
           شنبه 99/7/5    10/40 صبح اشکانی مژده
           شنبه 99/7/5    11 صبح جامدی فرشته
           شنبه 99/7/5    11/20صبح بهبود رسول
           شنبه 99/7/5    11/40 صبح محمدی قایقچی مرتضی
           شنبه 99/7/5   12 ظهر محمدی سعید

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید