نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

متقیان

متقیان


عنوان خبر

خلاصه خبر

دانشجویان محترم می توانند از ساعت 8 صبح الی 8 شب از مرکز رایانه استفاده نمایند الئیلاتئلاتیلتیلاتلاتیلاتلیاتیلاتبلتلاتللتالتلتلاتلاتلاتلاتلاتلاتیلاتالئیلاتئلاتیلتیلاتلاتیلاتلیاتیلاتبلتل

اتللتالتلتلاتلاتلاتلاتلاتلاتیلاتالئیلاتئلاتیلتیلاتلاتیلاتلیاتیلاتبلتلاتللتالتلتلاتلاتلاتلاتلاتلاتیلاتالئیلاتئ

لاتیلتیلاتلاتیلاتلیاتیلاتبلتلاتللتالتلتلاتلاتلاتلاتلاتلاتیلاتالئیلاتئلاتیلتیلاتلاتیلاتلیاتیلاتبلتلاتللتالتلتلاتلاتلاتلاتلاتلاتیلات

الئیلاتئلاتیلتیلاتلاتیلاتلیاتیلاتبلتلاتللتالتلتلاتلاتلاتلاتلاتلاتیلات

الئیلاتئلاتیلتیلاتلاتیلاتلیاتیلاتبلتلاتللتالتلتلاتلاتلاتلاتلاتلاتیلات

الئیلاتئلاتیلتیلاتلاتیلاتلیاتیلاتبلتلاتللتالتلتلاتلاتلاتلاتلاتلاتیلات