نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر روابط عمومی + دکتر سجادی

مدیر روابط عمومی + دکتر سجادی


 
دکتر مژده سجادی
دفتر: انستیتو نفت دانشگاه تهران
تلفن: 61114769-021 
ایمیل: Sajjadi.mozhdeh@ut.ac.ir