نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروهها

مدیر گروهها


 
 
 
 
 
 
  hoseinpour bahman dr salehi payamezahedi
  دکتر محمد امامی نیری  دکتر حسین بهمنیار دکتر زینب صالحی دکتر پیام زاهدی
 

مدیر گروه نفت و گاز

مدیر گروه فرایند و نانو فناوری

           

مدیر گروه بیوتکنولوژی

     

مدیر گروه پلیمر