نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز کامپیوتر

مرکز کامپیوتر


رئیس مرکز کامپیوتر دکتر نسیم طاهونی
     
مسئول فنی محمد اسماعیلی
     
کارشناس خسرو قاسمی
     
کارشناس پویا قزل ایاق