نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز کامپیوتر

مرکز کامپیوتر


 رئیس مرکز کامپیوتر دکتر نسیم طاهونی
     
 مسئول فنی محمد اسماعیلی
     
 کارشناس خسرو قاسمی
     
 کارشناس محمد حسین حیدری