نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشخصات قطب

مشخصات قطب


مدیر قطب


مدیرقطب

دکتر عباسعلی خدادادی

 پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

ساختمان آبشناسی

تلفن: 61112212-021
ایمیل: khodadad@ut.ac.ir