نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشخصات قطب

مشخصات قطب


مدیر قطب: دکتر عباسعلی خدادادی   ایمیل: khodadad@ut.ac.ir
....................................................................................................................................

کارشناس قطب: محمّد کریمی 

ایمیل: chemist.k2010@gmail.com

تلفن: 02161112212

دورنگار: 02166967787

نشانی وب سایت: http://eng.ut.ac.ir/oil-gas

نشانی ایمیل: oil-gas@engmail.ut.ac.ir