نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت اداری و مالی+دکتر زاهدی

معاونت اداری و مالی+دکتر زاهدی


معاونت اداری و مالی

دکتر پیام زاهدی
پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران -ساختمان هیدورولیک آزمایشگاه شیمی آلی

تلفن: 61113062-021

ایمیل: phdzahedi@ut.ac.ir