مهندسی پلیمر - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


مهندسی پلیمر

مهندسی پلیمر


رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98 ورودی 96
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول زهرا شمسی 810496224 38 17/98
رتبه دوم مینا کشاورز سعیدی 810496255 36 16/87
رتبه سوم نیلوفر  ابراهیمی 810496161 37 16/53
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98 ورودی 97
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول بردیا ایراجیان 810497219 38 17/84
رتبه دوم پریا براری جیرندهی 810497224 35 17/72
رتبه سوم زهرا سادات ضیابخش 810497276 32 17/17
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98 ورودی98
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول فاطمه نوروزی 810498291 36 17/65
رتبه دوم حمیدرضا احسانی 810498185 37 16/94
رتبه سوم سیده یگانه جلالیلان 810498209 36 16/58

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید