نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهندسی پلیمر

مهندسی پلیمر


رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98 ورودی 96
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول زهرا شمسی 810496224 38 17/98
رتبه دوم مینا کشاورز سعیدی 810496255 36 16/87
رتبه سوم نیلوفر  ابراهیمی 810496161 37 16/53
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98 ورودی 97
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول بردیا ایراجیان 810497219 38 17/84
رتبه دوم پریا براری جیرندهی 810497224 35 17/72
رتبه سوم زهرا سادات ضیابخش 810497276 32 17/17
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98 ورودی98
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول فاطمه نوروزی 810498291 36 17/65
رتبه دوم حمیدرضا احسانی 810498185 37 16/94
رتبه سوم سیده یگانه جلالیلان 810498209 36 16/58