نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پزوهشی + معاونت + کد

پزوهشی + معاونت + کد


معاونت پژوهشی

دکتر امید توکلی

 پردیس مرکزی دانشکدگان فنی - ساخمان آبشناسی

طبقه اول - دفتر معاونت

تلفن: 61112931-021

ایمیل: otavakoli@ut.ac.ir