نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارآموزی-نجفی + کد

کارآموزی-نجفی + کد


کارآموزی


کارآموزی

دکتر محمد نجفی

 پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

ساختمان هیدرولیک

تلفن: 61112195-021
ایمیل: najafi.m@ut.ac.ir