نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

1

1


راکتور فتوکاتالیستی  به صورت ناپیوسته و مخلوط شونده

 

راکتور فتوکاتالیستی جریانی و لوله ای

 

 

دستگاه های گاز کروماتوگرافی : با  دتکتورهای  HID و FID   و TCD

Gas Chromatography analyzer with HID , TCD and FID detector , online sampling

 

 

دستگاه های گاز کروماتوگرافی : با  دتکتورهای  HID و FID   و TCD

Gas Chromatography analyzer with HID , TCD and FID detector , online sampling