نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

1

1


فعالیت های جاری آزمایشگاه

 • استفاده از فرایندهای غشایی در تصفیه فاضلاب
 • تصفیه ی زیستی فاضلاب و پساب
 • کشت ریزجلبک
 • سنتز غشای پلیمری و بیوپلیمری

 

      آزمایش های قابل انجام

 • اندازه گیری نیترژن، فسفر، COD، BOD، OUR، فلزات سنگین و سایر آلاینده های فاضلاب و پساب
 • اندازه گیری پروتئین، EPS، SMP محلول
 • سنتز غشای پلیمری
 • اندازه گیری غلظت سلولی و دانسیته نوری
 • کشت ریزجلبک

 

توانایی برگزاری دورهﻫﺎ و workshop در آزمایشگاه

 • آشنایی با فرایندهای تصفیه ی زیستی فاضلاب
 • آشنایی با فرایندهای غشایی
 • آشنایی با روش های سنتز غشا