1 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- شنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


1

1


فعالیت های جاری آزمایشگاه

 • استفاده از فرایندهای غشایی در تصفیه فاضلاب
 • تصفیه ی زیستی فاضلاب و پساب
 • کشت ریزجلبک
 • سنتز غشای پلیمری و بیوپلیمری

 

      آزمایش های قابل انجام

 • اندازه گیری نیترژن، فسفر، COD، BOD، OUR، فلزات سنگین و سایر آلاینده های فاضلاب و پساب
 • اندازه گیری پروتئین، EPS، SMP محلول
 • سنتز غشای پلیمری
 • اندازه گیری غلظت سلولی و دانسیته نوری
 • کشت ریزجلبک

 

توانایی برگزاری دورهﻫﺎ و workshop در آزمایشگاه

 • آشنایی با فرایندهای تصفیه ی زیستی فاضلاب
 • آشنایی با فرایندهای غشایی
 • آشنایی با روش های سنتز غشا

رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید