1 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

"بروشور دانش آموزی-مرداد1401"


1

1


 تجهیزات آزمایشگاه:

1- دستگاه کروماتوگراف گازی  (GC: Gas Chromatograph)

شرکت سازنده:Varian  (آمریکا)

مدل: CP-3800

اساس کار: نمونه های حل شده در حلال های آلی، به محفظه داغ تزریق شده و بصورت بخار تبدیل می شوند. بخارات نمونه به همراه گاز حامل بی اثر نظیر هلیوم به سمت ستون موئینه گرم به طول چند متر که دیواره داخلی آن از فاز ساکن مناسب پوشش داده شده است حرکت کرده و از میان ستون عبور داده می شود. در اثر اختلاف برهمکنش ترکیبات موجود در نمونه - که بصورت فاز بخار هستند-  با فاز ساکن درون ستون و همچنین اختلاف در فشار بخار، ترکیبات جدا شده و با فاصله زمانی از ستون خارج می شوند و بوسیله آشکارسازی که به انتهای ستون متصل است آشکارسازی می شوند.

قابلیتها :

 • اندازه‌گیری ترکیبات آلی در آب، پساب و خاک
 • اندازه گیری سموم  (تکنیکال- باقیمانده)
 • اندازه گیری برخی از ترکیبات دارویی و اسانس ها
 • اندازه گیری برخی داروهای نانو ذرات
 • جداسازی و اندازه گیری برخی از ترکیبات آلی در صنایع نفت- گاز و پتروشیمی
 • اندازه گیری درجه خلوص حلال ها
 • اندازه‌گیری آلاینده‌های فرار زیست محیطی نظیر هیدروکربن ها، الکل ها
 • اندازه‌گیری ترکیبات آلی-فلزی
 • اندازه گیری ترکیبات نفتی
 • اندازه گیری گازها: اکسیژن، منوکسید کربن، دی اکسید کربن، اکسید های نیتروژن و ...

مورد اندازه‌گیری : غلظت
واحد اندازه‌گیری : ppm ،ppb  و ...
حد تشخیص: بسته به نوع ترکیبات در گستره قسمت در میلیون ( (ppmتا قسمت در بیلیون(ppb) 

محدودیت ها:

 • نمونه های محلول تزریق شده حتماً باید در حلال آلی حل شوند. لذا برای اندازه گیری ترکیبات در نمونه های آب و خاک، استخراج ترکیبات در حلال آلی مناسب ضروری است.
 • ترکیبات مورد اندازه گیری باید از لحاظ حرارتی پایدار بوده و همچنین نقطه جوش زیر 300 درجه سانتی گراد داشته باشند.

 

2- دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS : Gas Chromatograph-Mass Spectrometer) 

شرکت سازنده: Varian  (آمریکا)

مدل: کروماتوگراف گازی:CP- 3800  ،  اسپکترومتر جرمی: Saturn 2200

اساس کار: اساس جداسازی در دستگاه GC-MS دقیقاً همانند دستگاه GC است که در آن ترکیبات بر اساس اختلاف فشار بخار و اختلاف برهمکنش با فاز ساکن موجود در ستون از یکدیگر جداسازی می شوند. تفاوت در نوع آشکارساز است: در دستگاه GC-MS، آشکارساز یک دستگاه اسپکترومتر جرمی است که ترکیبات گازی خارج شده از ستون کروماتوگراف، در آن یونیزه شده و سپس یون های تولید شده بر اساس نسبت جرم به بار خود جدا می شوند و هر یون سیگنال مربوطه را ایجاد می کند. نوع یون های تولید شده مختص نوع ترکیبی است که یونیزه می شود، لذا دستگاه GC-MS می تواند علاوه بر اندازه گیری سیگنال هر ترکیب، شناسایی ترکیب را نیز انجام دهد.

قابلیتها: تمامی قابلیت های دستگاه کروماتوگراف گازی را دارا است به اضافه اینکه شناسایی و تعیین ساختمان مولکولی ترکیبات آلی را نیز انجام می دهد.

مورد اندازه گیری: غلظت و ساختار شیمیایی ترکیبات آلی

واحد اندازه‌گیری : ppm ،ppb  و ...
حد تشخیص: بسته به نوع ترکیبات در گستره قسمت در میلیون (ppm) تا قسمت در بیلیون(ppb)

محدودیت ها:

 • نمونه های محلول تزریق شده حتماً باید در حلال آلی حل شوند. لذا برای اندازه گیری ترکیبات در نمونه های آب و خاک، استخراج ترکیبات در حلال آلی مناسب ضروری است.
 • ترکیبات مورد اندازه گیری باید از لحاظ حرارتی پایدار بوده و همچنین نقطه جوش زیر 300 درجه سانتی گراد داشته باشند.

 

3- دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC: High Performance Liquid Chromatography) 

شرکت سازنده: Shimadzu   (ژاپن)

مدل: LC-10AD VP

اساس کار: ترکیبات آلی حل شده در حلال آبی یا آلی توسط جریانی از فاز متحرک که در واقع یک یا مخلوطی از چند حلال است در درون ستونی (درحد چند سانتی متر) که با ذرات فاز ساکن پر شده است عبور داده می شود. در اثر اختلاف برهمکنش ترکیبات موجود در نمونه با فاز متحرک و فاز ساکن، جداسازی آنها انجام می گیرد و ترکیبات با تأخیر زمانی نسبت به یکدیگر از ستون خارج شده و توسط آشکارسازی که به انتهای ستون متصل است اندازه گیری می شوند.

قابلیتها:

 • جداسازی و اندازه گیری ترکیبات آلی با فراریت کم و ناپایدار حرارتی نظیر برخی از داروها
 • -جداسازی و اندازه گیری ترکیبات زیستی نظیر پروتئین ها ، کربو هیدراتها، و ویتامین ها.
 • تعیین توزیع جرم مولکولی پلیمرها
 • اندازه گیری باقیمانده سموم در مواد غذایی
 • اندازه گیری داروها و تعیین درجه خلوص داروها
 • اندازه گیری آلاینده ها در آب، خاک و نمونه های زیست محیطی

مورد اندازه گیری: غلظت

واحد اندازه‌گیری : ppm ،ppb  و ...
حد تشخیص: بسته به نوع ترکیبات در گستره قسمت در میلیون (ppm) تا قسمت در بیلیون(ppb)

محدودیت ها:

 • نمونه باید قابلیت انحلال کامل در فاز متحرک  را داشته باشد.

 

4- طیف سنج جذب مولکولی مادون قرمز- تبدیل فوریه  (FT-IR:  Fourier Transform Infrared Spectrometer

شرکت سازنده:  BRUKER (آلمان)

مدل: TENSOR 27

اساس کار: در اثر برخورد نمونه با تابش الکترومغناطیس با فرکانس در محدوده زیر قرمز،  برخی از این فرکانس ها جذب مولکول های موجود در نمونه می شود. فرکانس (یا طول موج) جذب شده در مولکول تابعی از نوع پیوند های موجود در این مولکول است به گونه ای که هر پیوند موجود در مولکول، محدوده فرکانس بخصوصی را جذب می کند. بر همین اساس می توان به نوع پیوندهای موجود در مولکول پی برد و از این طریق به شناسایی مولکول پرداخت. از طرفی میزان جذب نیز وابسته به غلظت ترکیب جاذب می باشد.

قابلیتها:

 • شناسایی ترکیبات در نمونه های جامد، مایع  و گاز

مورد اندازه گیری: درصد عبور یا جذب تابش بر حسب فرکانس

واحد اندازه‌گیری: -
حد تشخیص: -

محدودیت ها:

 • نمونه باید در محدوده فرکانس زیر قرمز جذب داشته باشد.
 • نمونه های جامد باید قابلیت پودر شدن در حد میکرومتر را داشته و همچنین بتوان آنها را تحت فشار با پودر پتاسیم برمید بصورت قرص شفاف تبدیل کرد.

 

5- طیف سنج جذب مولکولی مرئی فرابنفش (UV-VIS: Ultraviolet-Visible Spectrometer

شرکت سازنده: UNICo    

مدل:

اساس کار: در اثر برخورد نمونه تابش الکترومغناطیس با طول موج های در گستر مرئی و فرابنفش،  برخی از طول موج ها جذب مولکول های موجود در نمونه می شود. طول موج جذب شده در مولکول تابعی از نوع پیوند های موجود در این مولکول است به گونه ای که هر پیوند موجود در مولکول، محدوده طول موج بخصوصی را جذب می کند و میزان جذب هم وابسته به غلظت ترکیب جاذب می باشد.

قابلیتها:

 • اندازه گیری ترکیبات آلی و معدنی در نمونه های آب و خاک
 • اندازه گیری کاتیون ها و آنیون ها در آب آشامیدنی

مورد اندازه گیری: غلظت

واحد اندازه‌گیری:  ppm ، مولار و ...
حد تشخیص:  بسته به نوع ترکیبات در گستره قسمت در میلیون (ppm) تا قسمت در بیلیون(ppb)

محدودیت ها:

 • نمونه باید در ناحیه مرئی و فرابنفش جذب داشته باشد.

 

6- نور سنج  شعله ای (FES: Flame Emission Spectrometer (Flame Photometer) ) :

مدل:FP114

اساس کار: نمونه های محلول بصورت مه به درون شعله ای از گاز بوتان  مه پاشی می شود. در اثر حرارت شعله، یون های عناصر قلیایی و قلیایی خاکی (سدیم، پتاسیم، کلسیم، ...) پس از اتمی شدن  برانگیخته شده و تابش الکترومغناطیس نشر می کنند. طول موج نشر هر عنصر مختص به خود آن عنصر می باشد. تابش نشر شده توسط یک آشکارساز نوری در طول موج مربوط به هر عنصر اندازه گیری می شود. شدت تابش اندازه گیری شده در هر طول موج وابسته به غلظت عنصر نشر کننده آن طول موج است.

قابلیتها:

اندازه گیری عناصر سدیم ، پتاسیم ، لیتیم ، کلسیم، باریم در محلول های آبی و آلی

مورد اندازه گیری: غلظت

واحد اندازه‌گیری:ppm
حد تشخیص: ppm

محدودیت ها: -

 

7- طیف سنج جذب اتمی (AAS: Atomic Absorption Spectroscopy)

شرکت سازنده :  Shimadzu(ژاپن)

مدل: AA-670

اساس کار: نمونه های محلول بصورت مه به درون شعله ای از گاز استیلن  مه پاشی می شود. در اثر حرارت شعله، یون های عناصر فلزی به اتم تبدیل می شوند. تابش های با طول موج مرئی و فرابنفش توسط منابع تابش به این عناصر اتمی شده در شعله تابانده شده  و  هر عنصرطول موج مربوط به خود را جذب می کند . میزان تابش جذب شده توسط یک آشکارساز نوری در طول موج مربوط به هر عنصر اندازه گیری می شود. شدت جذب اندازه گیری شده در هر طول موج وابسته به غلظت عنصر جذب کننده آن طول موج است.

قابلیت ها:

 • اندازه گیری فلزات در آب و خاک
 • اندازه گیری عناصر در کانی ها و سنگ معدن
 • اندازه گیری فلزات سمّی نظیر سرب، کادمیوم، جیوه و .. در مواد غذایی
 • اندازه گیری عناصر در آلیاژها
 • اندازه گیری فلزات در روغن، پلاستیک، مواد آرایشی، داروها و ...

 

مورد اندازه گیری: غلظت

واحد اندازه‌گیری: ppm
حد تشخیص:  ppm و ppb

محدودیت ها:

 • عناصر دیرگداز نظیر لانتانیدها قابل اندازه گیری نیستند.
 • عناصر سیلیس، فسفر، گوگرد قابل اندازه گیری نیستند.

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکده

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید