نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

8378378

8378378


 

 

        

 آزمایشات قابل انجام

بررسی فعالیت میکروبی با اندازه گیری نرخ مصرف اکسیژن OUR – اندازه گیری ضریب انتقال جرم کلی KLa - اجرای فرمانتاسیون پیوسته, نیمه پیوسته و ناپیوسته و محاسبات مربوط به سینتیک رشد سلول - شمارش و اندازه گیری غلظت سلولی و هموسیتومتری، دانسیته نوری، جرم سلولی

بررسی میزان فعالیت لجن فعال

آزمون سالم بودن مخمر نانوایی

اندازه گیری پروتئین، فیبر و چربی مواد غذایی

بررسی آلودگی میکروبی نمونه های زیست محیطی

علاوه بر آزمایشات فوق در صورت درخواست متقاضی جهت انجام کشتهای میکروبی با ماهیت تحقیقات کاربردی قابل بررسی و تعیین هزینه خواهد شد.

 

 

آشنایی با روش های کشت میکروارگانیسم ها و نحوه شمارش و تعیین غلظت سلولی

آشنایی با مبانی کار در آزمایشگاه بیوتکنواوژی و تکنیک های مرتبط

آموزش نحوه عملکرد و کنترل واکنش های بیوشیمیایی در فرمانتور

آشنایی با روشهای تصفیه زیستی فاضلاب

 

آدرس آزمایشگاه : خ 16 آذر- دانشکده فنی- دانشکده مهندسی شیمی- ساختمان آبشناسی- طبقه چهارم

مساحت آزمایشگاه: حدود 100 متر مربع

نوع آزمایشگاه: آموزشی و تحقیقاتی

 

        

 آزمایشات قابل انجام

بررسی فعالیت میکروبی با اندازه گیری نرخ مصرف اکسیژن OUR – اندازه گیری ضریب انتقال جرم کلی KLa - اجرای فرمانتاسیون پیوسته, نیمه پیوسته و ناپیوسته و محاسبات مربوط به سینتیک رشد سلول - شمارش و اندازه گیری غلظت سلولی و هموسیتومتری، دانسیته نوری، جرم سلولی

بررسی میزان فعالیت لجن فعال

آزمون سالم بودن مخمر نانوایی

اندازه گیری پروتئین، فیبر و چربی مواد غذایی

بررسی آلودگی میکروبی نمونه های زیست محیطی

علاوه بر آزمایشات فوق در صورت درخواست متقاضی جهت انجام کشتهای میکروبی با ماهیت تحقیقات کاربردی قابل بررسی و تعیین هزینه خواهد شد.

 

 

آشنایی با روش های کشت میکروارگانیسم ها و نحوه شمارش و تعیین غلظت سلولی

آشنایی با مبانی کار در آزمایشگاه بیوتکنواوژی و تکنیک های مرتبط

آموزش نحوه عملکرد و کنترل واکنش های بیوشیمیایی در فرمانتور

آشنایی با روشهای تصفیه زیستی فاضلاب

 

آدرس آزمایشگاه : خ 16 آذر- دانشکده فنی- دانشکده مهندسی شیمی- ساختمان آبشناسی- طبقه چهارم

مساحت آزمایشگاه: حدود 100 متر مربع

نوع آزمایشگاه: آموزشی و تحقیقاتی