نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

743783278

743783278


سرپرست آزمایشگاه:  دکتر زینب صالحی

پست الکترونیک : zsalehy@ut.ac.ir

تلفن : 02161112257

..................................................................................................................................................................
کارشناس آزمایشگاه: مهندس محمد احسنی خیابانی

پست الکترونیک : khiabani@ut.ac.ir

تلفن :02161112257