نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

989

989


سرپرست آزمایشگاه: دکتر سهرابعلی قربانیان

پست الکترونیک : ghorban@ut.ac.ir

تلفن: 02161113056

..................................................................................................................................................................

سرپرست آزمایشگاه: مهندس پریسا مطلوبی

(فوق لیسانس شیمی تجزیه)               

پست الکترونیک : hbahmany@ut.ac.ir

تلفن: 02161113072