545 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


545

545


درباره آزمایشگاه


تاریخچه:

این آزمایشگاه برای ارائه یک واحد عملی " آزمایشگاه شیمی تجزیه" برای دانشجویان دوره کارشناسی ارائه می شود. در این آزمایشگاه مهمترین و کاربردی ترین آزمایشهایی که در صنعت در دو قسمت شیمی تجزیه مبانی و دستگاهی برای اندازه گیری مواد و عناصر معمول است مطابق سرفصل های درس اجرا می شود. جزوه آزمایشگاه توسط کارشناس آزمایشگاه تدوین شده و هر ترم به ضرورت بازنگری و تجدید چاپ می شود. واحد فوق هر ترم بصورت متوالی ارائه می گردد و برای دانشجویان دو دانشکده مهندسی شیمی و مهندسی معدن فعال است .

آزمایشهایی که در این آزمایشگاه انجام می شوند شامل:  انواع روشهای تیتراسیون (حجم سنجی)، گراویمتری (وزن سنجی)، الکتروشیمی و مباحث اسپکتروفتومتری و نورسنجی می باشند.

 

دستگاهها:

  • فلیم فتومتری برای اندازه گیری یون سدیم بر اساس میزان طیف نشری آن
  • اسپکتروفتومتری : برای اندازه گیری یون آهن در ناحیه مرئی با توجه به جذب نور
  • الکتروآنالیزور: اندازه گیری کاتیونهای فلزی به شکل فلز خالص با پیل الکتروشیمیایی
  • هدایت سنجی: اندازه گیری مقادیر اسیده و بازها در مقادیر بسیار کم و یا سایر موادی که واکنش های متقابل دارند.
  • کوره الکتریکی: برای ذوب قلیایی مواد جهت اندازه گیری عناصر موجود در آن
  • آون: جهت خشک کردن و گرم کردن ظروف ، مواد و رسوبات بدست آمده از آزمایش

رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکده



مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید