- جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

ارائه های سه دقیقه ای رساله دکتری


الگوی ساخت فیلم های سه دقیقه ای



آقای دکتر یحیی ربانی


خانم دکتر زهرا اسحقی گرجی


آقای وحید مرتضایی کیا


دکتر هومن ضیایی حلیمه جانی