- سه‌شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳

شیمی تجزیه

درباره آزمایشگاه


تاریخچه:

این آزمایشگاه برای ارائه یک واحد عملی " آزمایشگاه شیمی تجزیه" برای دانشجویان دوره کارشناسی ارائه می شود. در این آزمایشگاه مهمترین و کاربردی ترین آزمایشهایی که در صنعت در دو قسمت شیمی تجزیه مبانی و دستگاهی برای اندازه گیری مواد و عناصر معمول است مطابق سرفصل های درس اجرا می شود. جزوه آزمایشگاه توسط کارشناس آزمایشگاه تدوین شده و هر ترم به ضرورت بازنگری و تجدید چاپ می شود. واحد فوق هر ترم بصورت متوالی ارائه می گردد و برای دانشجویان دو دانشکده مهندسی شیمی و مهندسی معدن فعال است .

آزمایشهایی که در این آزمایشگاه انجام می شوند شامل:  انواع روشهای تیتراسیون (حجم سنجی)، گراویمتری (وزن سنجی)، الکتروشیمی و مباحث اسپکتروفتومتری و نورسنجی می باشند.

 

دستگاهها:

  • فلیم فتومتری برای اندازه گیری یون سدیم بر اساس میزان طیف نشری آن
  • اسپکتروفتومتری : برای اندازه گیری یون آهن در ناحیه مرئی با توجه به جذب نور
  • الکتروآنالیزور: اندازه گیری کاتیونهای فلزی به شکل فلز خالص با پیل الکتروشیمیایی
  • هدایت سنجی: اندازه گیری مقادیر اسیده و بازها در مقادیر بسیار کم و یا سایر موادی که واکنش های متقابل دارند.
  • کوره الکتریکی: برای ذوب قلیایی مواد جهت اندازه گیری عناصر موجود در آن
  • آون: جهت خشک کردن و گرم کردن ظروف ، مواد و رسوبات بدست آمده از آزمایش