آزمایشگاه نفت

درباره آزمایشگاه

در حال حاضر صنعت نفت نقش حامی و پشتوانه برای حوزه های دیگر صنعتی و اقتصادی درکشور را داشته و اهمیت آن در تمام سطوح مدیریتی و تصمیم گیری انکار ناپذیر است. از طرفی کاهش این وابستگی و توسعه صنعت و اقتصاد در حوزه های غیر وابسته به نفت جز با حمایت های بخش نفت ممکن نیست . لذا به روز رسانی و بومی سازی دانش و تکنولوژی های جاری در حوزه نفت ، فعالیت  مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و ایجاد ساختارهای علمی با پشتوانه صنعت را می طلبد.
 در این راستا انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مجهز از طریق پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، برگزاری کنفرانس های علمی و همکاری مستمر با صنعت، سعی در ایفای نقش موثر در توسعه امور  زیربنایی در حیطه ی بومی سازی دانش بالادستی در صنعت نفت را دارد.
مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها در انستیتو مهندسی نفت شامل آنالیز سنگ و سیال، ازدیاد برداشت، جریان سیال چندفازی ، تحقیقات ساختار حفرات، تعیین ترشوندگی و IFT و مرکز محاسبات ، علاوه بر  تامین تجهیزات برای  پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود،  در فعالیت های تحقیقاتی ، صنعتی و دانش بنیان در راستای توسعه صتعت بالادستی نفت همکاری می نمایند.