شیمی فیزیک

درباره آزمایشگاه

 

معرفی :

 

این آزمایشگاه در سال 1337 به همت دکتر فرهام و دکتر بازرگان تاسیس شده است و از سال 1345 تا کنون آقای مهندس ایوانی  عهده دار تدریس در این واحد آزمایشگاهی بوده است .

این آزمایشگاه به منظور گذراندن یک واحد درسی آز شیمی فیزیک برای دانشجویان مهندسی شیمی ، پلیمر و نفت می باشد .

 

آزمایشهای انجام شده :

 

حجم نسبی محلول های مولار

تابعیت حلالیت از دما

ضریب شکست مایعات ( رفرکتومکتری)

کشش سطحی

سنیتیک واکنشهای شیمایی

جذب سطحی اسید استیک بر روی کربن فعال

سیستم های فازی سه تایی ( Triple)

هدایت سنجی الکتریکی ( کانداکتومتری)

PH متری

 

دستگاهها :

 

کالریمتری، تانسیومتر، رفرکتومتر، کنداکتومتر، PH متر وفشار بخار مایعات (Reid) , GC سینتیک واکنشها