کنترل فرایند

درباره آزمایشگاه

 

 

 

آزمایشگاه کنترل فرآیندها

 

 

  نام سرپرست: دکتر قربانیان

 

 

 

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه

 

 

آزمایشگاه کنترل فرآیندهای مجهر به مجموعه دستگاههای آموزشی نیمه صنعتی شرکت plint می‌باشد. ابزاردقیق آنها از نوع نیوماتیکی و الکترونیکی صنعتی می‌باشند شامل:

 

1- دستگاه کنترل ارتفاع و دبی TE32

ابزار دقیق این دستگاه از نوع نیوماتیکی می‌باشد. سیگنال کنترل در فاصله psia 15-3 می‌باشد ودارای دو حلقه کنترل ارتفاع و دبی مجزا است.

 

 

حلقه کنترل ارتفاع: سطح آب را در یک تانک استوانه‌ای بطول 2 متر تحت فشار اتمسفر و یا تحت فشار گاز کنترل می‌نماید. آب در یک سیکل بسته بین این تانک و تانک دیگری که نقش مخزن ذخیره را دارد گردش می‌نماید. کنترلر از نوع PI نیوماتیکی با قابلیت مانیتورینگ و ثبت داده‌ها می‌باشد.

 

 

حلقه کنترل دبی: دبی عبوری از خطا لوله توسط اریفیس اندازه‌گیری و سپس کنترل می‌شود. کنترل از نوع Pi نیوماتیکی با قابلیت مانیتورینگ و ثبت داده‌ها می‌باشد. در این دستگاه امکان کنترلر آبشاری ارتفاع به کمک دبی نیز وجود دارد. علاوه بر این امکان انجام آزمایشات مربوط به تست خرابی برای افزایش مهارت دانشجویان در تشخیص معایب سیستم‌های کنترل وجود دارد.

 

 

2- دستگاه کنترل دما در خطوط لوله TE29

در این دستگاه نیز از ابزار دقیق نیوماتیکی استفاده می‌شود. دما خروجی در خطوط لوله با طولهای متفاوت کنترل می‌شود. با افزایش طول لوله تأخیر انتقالی در سیستم کنترل افزایش یافته، از روشهای خاصی که برای تنظیم پارامترهای کنترلرهای PID در وضعیتی که فرآیند دارای تاخیر انتقالی است استفاده می‌شود. کنترلر ازنوع  نیوماتیکی با قابلیت مانتیورینگ و ثبت داده‌ها می‌باشد.

 

 

3-دستگاه کنترل ارتفاع و دبی با آرایشهای آبشاری و پیشرو TE37

 

در این دستگاه ارتفاع آب در مخزن و دبی در خط لوله کنترل می‌شود.علاوه بر این قابلیت ایجاد آرامشهای کنترل آبشاری (حلقه کنترل دبی در داخل حلقه کنترل ارتفاع قرار می‌گیرد) و پیشرو وجود دارد. ابزار دقیق آن از نوع الکترونیکی و کنترلر آن از نوع PID با قابلیت مانیتورینگ و ثبت داده‌ها می‌باشد.

 

4- دستگاه بررسی بر همکنش TE31

 

در این دستگاه دو حلقه کنترل برای تنظیم ارتفاع آب در مخزن و دمای آب می‌باشند. این دو حلقه دارای برهمکنش بوده و حلقه‌های کنترلر مجهز به سیستم‌های جداساز (decoupler) مجزا می‌باشند. ابزار دقیق از نوع الکترونیکی و کنترلرها از نوع PID با قابلیت مانیتورینگ و ثبت داده‌ها می‌باشند. در این دستگاه تئوری مربوط به حذف بر همکنش بین حلقه‌های کنترل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آزمایشگاه کنترل فرایند با توجه به اینکه کنترلرها از نوع PID می‌باشند. آموزشی بوده و در حال حاضر زمینه تحقیقاتی ندارد. در صورتیکه این سیستم‌ها وصل به کامپیوتر شده و امکان طراحی کنترلر در محیط نرم افزار فراهم گردد. امکان تعریف پروژه‌های تحقیقاتی وجود خواهد داشت.