شماره تلفن های دانشکده

دفتر گروه

فاکس

2203

66498982

66957784

آموزش

2274

66967785

(حسابداری)

تحصیلات تکمیلی

2865

66967788

پژوهشی

2931

66967788

حسابداری- کارپردازی

3074-66967786

معاونت آموزشی

2245-66967785

معاونت تکمیلی

2865

66967788

مرکز کامپیوتر

2262

آز انتقال حرارت

3306

آز غذایی دارویی

2257

آزشیمی آلی2

3062

آزتجزیه مطلوبی

3072

آز بیوتکنولوژی

2257

آزعملیات

3208

آز صنایع غذائی و دارو

3218

آزکنترل فرآیند

2971-66954039

آز نفت

2228

آز کاتالیست

2242

آز نانوساختار

3066

آز شیمی فیزیک

2367

آز شبیه سازی

3071-66967781

آز پدیده ها

3063

آز نانو دکتر شریعتی

3622

آز پلیمر

3057

آزسیالات

3607

آز چند فازی

3075

آز خواص پلیمر

3060

آز آنالیزدستگاهی

2251-66967783

آزآنالیزمعدنی

3059-66967783

آزجدا سازی دکتر رحمتی دکترحمیدی

3073

آز رنگ

2229-66967784

آز بهینه سازی

آز پتروشیمی

آز نانو دکتر شریعتی

3622

دفتر قطب نفت و گاز

2212-66967787

آقای ذوقی

3208

       دکتر ترابی

3076

دکتر ابوالقاسمی

2186 -66967791

آزمایشگاه 3617

دکتر اسماعیلی

3070-66967779

مهندس ایوانی

2367

دکتر بهمنیار

2213

دکتر پازنده

2857

دکتر پنجه شاهی

3231-66957788

دکتر هاشمی مطلق

 2856

دکتر جعفری

2857

دکتر جلالی

2194-66967794

دکتر ضرغامی

3067

پایلوت

2195-66967795

دکتر حمیدی

2867

دکتر خدادادی

2192-66967792

دکتر خدیوپارسی

2183

دکتر رضائیان

2247

دکتر ستوده

2855-66967797

دکترشریعتی

2861-66957785

مهندس صدر

3306

دکتر راشدی

3058

مهندس زاهدی

66976863

خ دکتر فاطمی

2229-66967784

دکتر توکلی

2187-66498984

دکتر قربانیان

66967798-2223

دکتر کفاشی

2189-66967789

دکتر مرتضوی

2193-66967793

دکتر مستوفی

2198-66967797

دکتر مطهری

66967782

دکتر رحمتی

3217

دکتر مهرنیا

2184-66967790

دکتر موسویان

2604

دکتر وطنی

2197-66967796

دفتر کاسپین

3433-66957780

حسابداری

66963441-3604

دکتر بهرامیان

3056

دکتر صراف زاده

2185

دکتر عموعابدینی

2215.66957789

دکتر رجبی

3620

آقای نوروزی

3061-66418470

کارپردازی

3074

دکتر منصورپور

2196

دکتر زاهدی

3062-2247

دفتر انستیتو نفت

88632975

آقای دولتشاهی. مسئول امور اداری انستیتو مهندسی نفت

4706

خانم مهندس احمدی :مسئول مرکز رایانه انستیتو مهندسی نفت            4710