« بازگشت

<a link target=_blank href="https://www.isna.ir/news/1401061914654/%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF">مصاحبه خبرگزاری ایسنا با آقای دکتر شریعتی نیاسر در مورد "رشته‌های کم‌طرفدار"</a>