« بازگشت

آخرین تاریخ مهلت اعتبار کارت آمایش - دانشجویان غیر ایرانی

آخرین تاریخ مهلت اعتبار کارت آمایش - دانشجویان غیر ایرانی


به پیوست نامه شماره 33175/‏4/‏41‬ مورخ 31/‏03/‏1401‬ مدیرکل محترم اداره کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم در خصوص آخرین تاریخ مهلت اعتبار کارت‌های آمایش دانشجویان اتباع غیر ایرانی جهت استحضار ایفاد می‌گردد.