ادامه آزمایشگاه ها 2

ادامه آزمایشگاه ها 2


آزمایشگاه‌های تخصصی


آزمایشگاه مطالعات آسیب آسفالتین، سبک‌سازی نفت درجا و میکروفلوئودیک

این آزمایشگاه، انجام پروژه‌های زیر را متعهد است:

 

آزمایشگاه تخصصی و تحقیقاتی پدیده‌های سطح

این آزمایشگاه با هدف مطالعات مربوط به تغییر ترشوندگی سنگ مخزن و برهم‌کنش مولکولی نانوسیال با سنگ مخزن، در سال 1389 شروع به کار نمود. در حال حاضر امکان طراحی و ارزیابی کارایی انواع نانوسیال‌ها به منظور تغییر ترشوندگی با اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس استاتیک و دینامیک مقاطع نازک سنگ مخزن، وجود دارد. با طراحی آزمایش‌های نوین در زمینه‌ی برهم‌کنش نفت و سنگ مخزن و آشام خودبه‌خودی، این امکان فراهم شده که در مدت زمانی کوتاه و با هزینه‌ای به مراتب پایین‌تر از آزمایش‌های سیلاب‌زنی مغزه طراحی نانوسیال متناسب با نوع سنگ مخزن و نفت مرتبط به آن انجام پذیرد.

ردیف

آزمون‌ها

1

مطالعات جابه‌جایی نفت با سیالات شیمیایی در الگوهای جریانی حکاکی شده بر سطوح شیشه‌ای (میکرومدل)

2

مطالعات آسیب آسفالتین در مغزه و لوله‌ی مغزی ستون چاه در فرآیند تولید طبیعی، تزریق سیالات امتزاج‌پذیر و غیر امتزاج‌پذیر

3

مطالعات آسیب سازند در فرآیند حفاری و تکمیل و ازدیاد برداشت از طریق تزریق سیالات پایه‌ی آبی

4

طراحی و سنتز بازدارنده‌های آسفالتین برای ممانعت از تشکیل رسوب و ته‌ نشست آسفالتین در مغزه و ستون چاه

5

طراحی و سنتز پراکنده‌گرهای آسفالتین به منظور ممانعت از ته نشست آسفالتین در تجهیزات سطح الارضی و خطوط انتقال

6

طراحی و سنتز حلال‌های آسفالت به منظور شست‌وشوی لوله‌ی مغزی و نواحی مخزنی نزدیک به دیواره‌ی چاه در فرآیند تعمیر چاه

7

مطالعات سبک‌سازی نفت درجا با استفاده از حلال‌های تعویض‌پذیر و مواد نانو

8

طراحی و سنتز بازدارنده‌های وکس به منظور ممانعت از تشکیل رسوب و ته نشست وکس در لوله‌ی بالابر و خطوط انتقال

9

طراحی و سنتز دمولسیفایر به منظور جداسازی آب و نفت در تجهیزات سطح الارضی و نمک‌زدا

10

طراحی و سنتز ضد کف به منظور ممانعت از تشکیل کف در تجهیزات سطح الارضی و نمک‌زدا

11

طراحی و سنتز افزایه ضد لجن به منظور ممانعت از تشکیل لجن آسفالتنی در فرآیند اسیدکاری

12

ساخت هیدروژل‌های نانوکامپوزیت به منظور ممانعت از تولید آب اضافی چاه‌های نفتی/گازی

13

مطالعات پایداری جبهه‌ی احتراق و مکانیسم تشکیل کُک در فرآیند احتراق درجا

    

ردیف

آزمون‌ها

1

اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس استاتیک

2

اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس دینامیک (پیش‌رونده و پس‌رونده)

3

اندازه‌گیری کشش سطحی

4

اندازه‌گیری کشش بین سطحی سیال-سیال

5

اندازه‌گیری زاویه‌‌ی تماس پودر سنگ

6

اندازه‌گیری میزان جذب سیال توسط جاذب

7

اندازه‌گیری تبخیر سیالات

8

اندازه‌گیری اکتیویته آب

9

CMC انواع سورفکتانت‌های تجاری و صنعتی

10

بررسی آشام خودبه‌خودی

11

اندازه‌گیری فشار موئینگی و تراوایی نسبی

12

اندازه‌گیریSwelling index انواع جاذب‌ها و خاک

13

اندازه‌گیری چگالی سیالات

14

اندازه‌گیری انرژی آزاد سطح

15

 اندازه‌گیری سینتیک رسوب‌گذاری

16

بررسی برهم‌کنش نانوسورفکتانت‌ها

17

اندازه‌گیری foamabilityو stabilityانواع نانوسورفکتانت‌ها

18

استخراج آسفالتین با روش IP143