رخساره مقدسیان + آموزش

رخساره مقدسیان + آموزش


کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی)

رخساره مقدسیان

پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

طبقه 2 - آموزش

تلفن: 61112245-021 
r_moghaddasian@ut.ac.ir: ایمیل