« بازگشت

نخستین نشست و پنل تخصصی الزامات IMO2030 در صنعت نفت و کشتیرانی

نخستین نشست و پنل تخصصی الزامات IMO2030 در صنعت نفت و کشتیرانی