« بازگشت

کارگاه آموزشی: طراحی، مدلسازی و شبیه سازی پیل های سوختنی پلیمری

کارگاه آموزشی: طراحی، مدلسازی و شبیه سازی پیل های سوختنی پلیمری