« بازگشت

ارسال بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص زمانبندی ارسال درخواستهای نقل و انتقال و مهمانی از طریق سامانه سجاد آن وزارت در سال 1402

ارسال بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص زمانبندی ارسال درخواستهای نقل و انتقال و مهمانی از طریق سامانه سجاد آن وزارت در سال 1402


احتراماً به پیوست تصویر بخشنامه شماره 4/174352 مورخ 31/ 1/ 1402 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص زمانبندی ارسال و ثبت درخواستهای مهمان /مهمان دائم/ انتقال دائم   از طریق سامانه سجاد آن وزارت در سال 1402 و ضمیمه آن، جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مفاد بخشنامه مذکور به نحو شایسته به افراد ذینفع(دانشجویان دانشگاه تهران که متقاضی مهمانی و انتقال  به دانشگاه های دیگر می باشند) اطلاع رسانی گردد.

بدیهی است بررسی  واقدام  درخواست های خارج از سامانه مذکور امکان پذیر نخواهد بود.

تصویر بخشنامه شماره 1

تصویر بخشنامه شماره 2