« بازگشت

ارسال نامه های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه شهید بهشتی و مجتمع آموزش عالی اسفراین، در خصوص برگزاری نیمسال تابستانی سال 1403

ارسال نامه های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه شهید بهشتی و مجتمع آموزش عالی اسفراین، در خصوص برگزاری نیمسال تابستانی سال 1403


احتراماً به پیوست تصویر نامه های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه شهید بهشتی و مجتمع آموزش عالی اسفراین در خصوص برگزاری نیمسال تابستانی سال ۱۴۰۳ در آن موسسات، جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد.

شهید بهشتی

امام خمینی

راهنمای دانشگاه امام خمینی

دانشگاه اسفراین

راهنمای دانشگاه  اسفراین