کارشناسی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

دستورالعمل لغو تعهد خدمت دانشجویان

دستورالعمل لغو تعهد خدمت دانشجویان


احتراماً پیرو مکاتبات قبلی به پیوست نامه شماره ۱۳۰/۳۹۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص الزام تسویه حساب بدهی دانش آموختگان متقاضی لغو تعهد خدمت با صندوق رفاه دانشجویان ارسال می‌گردد؛ با عنایت به مفاد آئین نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی از آنجا که اخذ هرگونه گواهی تحصیلی از سوی دانشجو مستلزم تعیین وضعیت بدهی صندوق رفاه (تسویه کامل بدهی و یا اخذ دفترچه اقساط) می‌باشد و نیز مستند به بند ۹ ماده ۸ آئین نامه مزبور، تسلیم اصل دانشنامه تحصیلی و ریز نمرات بهره مندان از وام‌های دانشجویی صندوق همانند مقررات لغو تعهد خدمت آموزش رایگان، صرفاً پس از پرداخت کل بدهی و اخذ تسویه حساب و انجام سایر تعهدات قانونی امکان پذیر است. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب همواره مورد توجه قرار گیرد.