کارشناسی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

لغو تسهیلات و اجرای مقررات جاری از 1-1400

لغو تسهیلات و اجرای مقررات جاری از 1-1400


احتراماً با توجه به مساعدت دانشگاه به دلیل بیماری کرونا و شرایط کشور و ارائه تسهیلات به دانشجویان در نیمسال های دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به استحضار می رساند: تسهیلات ارائه شده در نیمسال های مذکور برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ امکان پذیر نبوده و امور آموزشی طبق آیین نامه های آموزشی مربوط باید اقدام گردد. .