« بازگشت

اطلاعیه - پایش سلامت دانشجویانی که در طرح شرکت ننموده اند

اطلاعیه - پایش سلامت دانشجویانی که در طرح شرکت ننموده اند


با توجه به عدم شرکت تعدادی از دانشجویان ورودی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در طرح پایش سلامت، خواهشمند است متن ذیل به اطلاع دانشجویان ورودی جدید رسانده شود.

اطلاعیه