« بازگشت

اعلام نظر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در خصوص لزوم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله دانشجویان دوره های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور، بصورت حضوری

اعلام نظر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در خصوص لزوم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله دانشجویان دوره های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور، بصورت حضوری


احتراماً، در ارتباط با نامه شماره 126849/ ت/ 82 مورخ 26/ 5/ ۱۴۰۱ در خصوص نحوه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله دانشجویان دوره های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور، به استحضار می‌رساند، درخواست برگزاری جلسات دفاعیه بصورت غیر حضوری (مجازی) در جلسه مورخ 15/ ۶/ ۱۴۰۱ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و بشرح زیر مصوب گردید:

با برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه/ رساله دانشجویان دوره های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور، بصورت غیر حضوری موافقت بعمل نیامد. دانشجویان دوره های مشترک موظفند جهت برگزاری جلسات دفاعیه بصورت حضوری به کشور مراجعه نمایند.