« بازگشت

درخواست‌های تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان

درخواست‌های تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان


پیرو چهلمین جلسه شورای مشترک مجازی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فنی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ در خصوص مهلت ارسال درخواست‌های تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان، مقرر گردید ضمن رعایت بازه مشخص شده توسط دانشگاه در نامه شماره ۶۲۱۶۵/‏پ/‏۱۲۲‬ مورخ ۱۶/‏۰۳/‏ ۱۴۰۱‬ که در ارتباط قرار داده شده است، به شرح زیر اقدام گردد.

الف- لازم است تا فرم‌ها و درخواست های تمدید سنوات نیمسال اول حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۶‬ سال تحصیلی و تمدید سنوات نیمسال دوم حداکثر تا تاریخ ۱۰/‏۱۰‬ سال تحصیلی به اداره کل ارسال شود.

ب- جهت تمدید سنوات نیمسال هفتم کارشناسی ارشد و نیمسال سیزدهم دکترای تخصصی، مدارک به شرح ذیل پیوست شود:

۱- مدارک و مستندات مربوط به مشکلات ناشی از تطویل دوره که خارج از اراده دانشجو بوده است.

۲- نظر استاد محترم راهنما با ذکر تاریخ تقریبی دفاع.

۳- وضعیت پذیرش / ‏‬ چاپ (مقاله ویژه دانشجویان دکترای تخصصی).