« بازگشت

در خصوص اخذ واحد مازاد مقطع کارشناسی ارشد

در خصوص اخذ واحد مازاد مقطع کارشناسی ارشد


با توجه به درخواست اخیر تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، مبنی بر اخذواحد مازاد به استحضار می‌رساند که طبق تعریف دوره کارشناسی ارشد در کتاب آئین نامه قوانین آموزشی دانشگاه تهران، موجود در ماده ۲ بند ۱۷( دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی آغاز و شامل ۲۸ تا ۳۲ واحد درسی است) و ماده ۲۳ تبصره ۱، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پس از گذراندن حداکثر ۳۲ واحد، فارغ التحصیل خواهند شد و اخذ واحد اضافی فقط در شرایطی که دانشجو معدل زیر ۱۴ داشته و برای جبران معدل با اخذ مجدد حداکثر ۸ واحد از درس‌هایی که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده و یا سایر دروس مصوب دوره، مجاز می‌باشد. به این ترتیب، دانشجو پس از ترمیم معدل اجازه دفاع از پایان نامه را خواهند داشت.

در غیر اینصورت واحد مازاد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مجاز نیست.