« بازگشت

شاخص های بررسی پرونده های فرصت مطالعاتی

شاخص های بررسی پرونده های فرصت مطالعاتی


نظر به اینکه اعتبارات فرصت مطالعاتی دانشجویان در سال جاری اعلام شده است و بر همین اساس به زودی سهمیه هر دانشکدگان / ‏دانشکده / ‏پردیس اعلام می‌گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ضمن‬ اطلاع رسانی موضوع، موارد ذیل در هنگام بررسی مدارک و معرفی دانشجویان مد نظر قرار گرفته تا حقی از متقاضیان ضایع نگردد.

۱- پروژه دکتری بر مبنای نقشه جامع علمی کشور و در راستای رفع یکی از نیازهای اساسی و میدانی کشور باشد.

۲- انجام پروژه در داخل کشور با محدودیت‌هایی به لحاظ امکانات و هزینه‌های ریالی مواجه باشد.

۳- استاد و دانشگاه میزبان به لحاظ علمی بسیار شاخص بوده به نحوی که تجربه همکاری با ایشان برای دانشجو و کشور ارزشمند باشد.

۴- کمک هزینه به دانشجویانی که در سالجای عزیمت نمایند تعلق می‌گیرد (تا پایان سال ۱۴۰۱)

۵- دانشجویان موظف به ثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان می‌باشند.

۶- کمک هزینه اختصاص یافته براساس جدول هزینه‌ای دانشگاه و قابل مشاهده بر روی سایت معاونت بین الملل / ‏دانشجویان / ‏فرصت‬ مطالعاتی می‌باشد