« بازگشت

سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی


سومین کنفرانس بین‌المللی
فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مشترکن توسط انجمن مهندسی گاز ایران و دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران در تاریخ‌های ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

 مهلت ارسال مقالات: ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰

 آدرس وبسایت جهت ارسال مقالات:  https://ntogp.com