« بازگشت

چهارمین همایش ملی هیدرات گازی ایران

چهارمین همایش ملی هیدرات گازی ایران


مدلسازی ترمودینامیکی و شبیه سازی دینامیک مولکولی هیدرات گازی

بررسی آزمایشگاهی تشکیل، تجزیه و رفتار فازی هیدرات گازی

بازدارنده‌های ترمودینامیکی و سینتیکی تشکیل هیدرات گازی

چالش‌ها و روش‌های حفاری و بهره برداری مخازن هیدرات گازی

تضمین جریان و مدیریت تشکیل هیدرات گازی در خطوط لوله

اکتشاف، لایه آزمایی و ارزیابی سازندهای حاوی هیدرات

مطالعه و شبیه سازی حرکت سیال در مخازن هیدرات گازی

مطالعات زیست محیطی و اقتصادی هیدرات گازی

پایداری دیواره چاه و ژئومکانیک مخازن هیدرات گازی

کاربرد هیدرات در ذخیره سازی و انتقال گاز

کاربرد هیدرات در فرایند جداسازی و نمک زدایی