« بازگشت

سیزدهمین شماره نشریه مهندسی گاز ایران

سیزدهمین شماره نشریه مهندسی گاز ایران


سال هشتم/ جلد سیزدهم / شماره اول/ تابستان ۱۴۰۰  دانلود فایل کامل ‌مقالات
http://ijge.irangi.org/WebUsers/jge/Journals/jfilep1637771653060547846.pdf‌

۱ - ارزیابی اقتصادی تولید همزمان آب شیرین و برق با استفاده از گازهای فلر عسلویه  
(مصطفی جعفری - محمد شهاب دلجو - محمد حسین صراف زاده)
http://ijge.irangi.org/Article/13990723250155

۲ - بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی دریکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان  
(آراد کیانی - محمدحسین صابری - بهمن زارع نژاد - الهام اسدی مهماندوستی - نسیم رحمانی)
http://ijge.irangi.org/Article/13991008251460

۳ - بررسی فنی-اقتصادی راهکارهای تأمین انرژی حرارتی مناطق دور از شبکه گاز- مطالعه موردی: استان خراسان رضوی  
(امیرحسام بانژاد - حمید رضا افشون - سید مهدی جباری)
http://ijge.irangi.org/Article/14000526274543

۴ - مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های تولید پروپیلن از طریق فناوری‌های هیدروژن‌زدایی پروپان (PDH)  
(محمد ایرانی - فرزاد بهادران)
http://ijge.irangi.org/Article/14000627274778

۵ - واکاوی الگوی مناسب خدمات در صنعت گاز مایع ایران: رویکرد کلاس جهانی  
(امیر مهدی آبادی)
http://ijge.irangi.org/Article/13981220235941

۶ - تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت  
(محسن سیف الهی - اکبر بشیری - رضا سکوتی نسیمی)
http://ijge.irangi.org/Article/14000403273983