کارشناسی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برگزاری غیرحضوری نیمسال تابستان سال ۱۴۰۰ در دانشگاه مازندران

شناسه : 109758748

برگزاری غیرحضوری نیمسال تابستان سال ۱۴۰۰ در دانشگاه مازندران


احتراماً به پیوست نامه شماره ۳۲/۷۴۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دانشگاه مازندران در خصوص برگزاری غیرحضوری نیمسال تابستان سال ۱۴۰۰، جهت استحضار و اطلاع رسانی ارسال می گردد.