کارشناسی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

حکم معاون آموزشی و معاون پژوهشی جدید

حکم معاون آموزشی و معاون پژوهشی جدید


 سرکار خانم دکتر منصورپور  به عنوان معاون آموزشی و و جناب آاقای دکتر توکلی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی به مدت سه سال منصوب شدند.

امید است با توکل به خداوند متعال و هماهنگی کامل با سایر مسئولین محترم آن دانشکده در انجام وظایف خطیر محوله موفق و مویّد باشند.