کارشناسی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

رتبه‌های اول تا سوم دانش آموختگان ورودی سال ۱۳۹۵ – مهندسی شیمی/ نفت/ پلیمر

رتبه‌های اول تا سوم دانش آموختگان ورودی سال ۱۳۹۵ – مهندسی شیمی/ نفت/ پلیمر


رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان رشته مهندسی شیمی در سال تحصیلی 99-98  ورودی 95

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

تاریخ دانش آموختگی

معدل کل(با تاثیر دروس ردی)

1

فربد

آل عزیز

810495140

1399/06/31

19/35

2

محمدرضا

بهجوئی

810495145

1399/06/31

19/20

3

محمدمهدی

قاسمی

810495202

1399/06/31

18/88


رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان رشته مهندسی نفت در سال تحصیلی 99-98  ورودی 95


ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

تاریخ دانش آموختگی

معدل کل(با تاثیر دروس ردی)

1

زهرا

عاشورزاده

810495190

1399/06/31

18/35

2

عباس

نجفی

810495260

1399/06/31

18/25

3

علی

تقی نسب

810495147

1399/06/31

18/14

 

رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98  ورودی 95


ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

تاریخ دانش آموختگی

معدل کل(با تاثیر دروس ردی)

1

مامک

بختیاری

810495142

1399/06/31

18/28

2

انسیه

سلطانی سلطان آباد

810495177

1399/06/31

17/35

3

سمیرا

عندلیبی وایقان

810495196

1399/06/31

 17/19