« بازگشت

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر وطنی به عنوان استاد برتر در ارتباط با صنعت کشور توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر وطنی به عنوان استاد برتر در ارتباط با صنعت کشور توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای هیات علمی برتر در همکاری با صنعت و جامعه در سال ۱۴۰1 را منتشر کرد.در این راستا ۱37 عضو هیات علمی از سوی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به عنوان اعضای هیات علمی برتر معرفی شده اند. آقای دکتر علی وطنی استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی  جزو اعضای هیات علمی برتر در همکاری با صنعت و جامعه توسط وزارت عتف معرفی گردیدند.